Termin zgłaszania się kandydatów na rachmistrzów w Spisie Ludności przedłużony do 16.02

Dodane: 2021-02-09

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Wójt Gminy Chojnice, jako Gminny Komisarz Spisowy, nadal poszukuje osoby chętne do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 w roli rachmistrza spisowego.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z licznymi pytaniami dot. wynagrodzenia rachmistrza spisowego informujemy, że informacje w tym zakresie zawarte są w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., w oparciu o którą m.in. przeprowadzacie Państwo nabór rachmistrzów. Wg obowiązującej ustawy o NSP z 2019 roku, w art. 36 zapisano:

 4. Wynagrodzenie rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, ustala się, w zależności od metody przeprowadzania przez niego wywiadów z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, jako iloczyn stawki w wysokości:

1) 7 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób;

2) 4 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób.

4a. W przypadku rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, który z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym przeprowadza zarówno wywiady bezpośrednie, jak i wywiady telefoniczne, jego wynagrodzenie stanowi suma ustalonych na podstawie ust. 4 wynagrodzeń za przeprowadzenie tych wywiadów.

Przy czym powyższe stawki są stawkami za zrealizowany kwestionariusz osobowy tzn. za osobę (np. jeżeli rachmistrz w danym gospodarstwie domowym spisze 4 osoby to otrzymuje wynagrodzenie: stawka x 4 osoby).

Ponadto po wejściu w życie nowelizacji ustawy o NSP 2021 będzie jednolita stawka w wysokości 6 zł za wywiad zarówno telefoniczny jak i terenowy – informacje te zawarte są w instrukcji organizacyjnej do NSP 2021, którą przesłaliśmy do Państwa 22 stycznia br. wraz z pozostałymi dokumentami dot. organizacji spisu.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach  (ul. 31 Stycznia 56a) lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: gmina@gminachojnice.com.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej urzędu oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Chojnicach, 31 Stycznia 56a – nr tel. 52 397 21 29 wew. 318, 312, e-mail: adamk@gminachojnice.com.plbasiamm@gmiachojnice.com.pl.

Tekst i grafika - nadesłane przez UG Chojnice.

Tagi: