Styczniowa sesja RM Chojnic będzie także w trybie zdalnym

Dodane: 2022-01-17

Najbliższa sesja Rady Miejskiej Chojnic odbędzie się za tydzień (24.01) ponownie w trybie zdalnym prowadzenia obrad. W programie przewidziano m.in. debatę nad projektem uchwały w sprawie podwyżki opłaty za pobyt w Żłobku Miejskim w Chojnicach.

Zgodnie z nią opłata za pobyt dziecka w żłobku będzie wynosić 18% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Do tej pory było 15% minimalnego wynagrodzenia. Od 1.01.2022 wynosi ono 3010 zł brutto.

Inny projekt uchwały dotyczy ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2022 przez osoby bezrobotne. Dom Dziennego Pobytu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlica przy ul. Dworcowej 12, szkoły podstawowe oraz ChCK będą miały po jednej osobie bezrobotnej. W Parku 1000-lecia zajęcie znajdzie pięciu bezrobotnych.

Zmieniona będzie uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. Zostanie wprowadzona ryczałtowa stawka opłaty za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 108,00 zł. Gdy nie są segregowane, to ryczałt wyniesie 324 zł rocznie.

Tradycyjnie na pierwszej w danym roku kalendarzowym sesji Rada Miejska przyjmuje roczny plan pracy Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z projektem uchwały w 2022 przewidziane są m.in. kontrola realizacji sprzedaży mienia komunalnego i dochodów uzyskanych z tego tytułu w 2021, kontrola realizacji umowy administrowania i utrzymania cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej oraz kontrola działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej i środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2021 r.

Tagi: