Konkurs na projekt medalu `Chojnice na medal`

Dodane: 2022-07-08

Europejskie Stowarzyszenie "Pomerania" i Chojnickie Centrum Kultury zachęcają do udziału w konkursie plastycznym, którego celem jest stworzenie projektu medalu o Chojnicach.

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas szkół podstawowych IV - VIII. Format pracy to A3, a ich technika jest dowolna. Prace konkursowe należy dostarczyć do Chojnickiego Centrum Kultury, ul. Swarożyca 1 w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2022 roku. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: Imię i nazwisko, adres, kategorię wiekową, numer telefonu oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. Dostarczenie organizatorowi wypełnionej i podpisanej karty uczestnika lub ręcznie wypisanej i podpisanej zgody o treści: „Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i klauzulą informacyjną RODO i akceptuję ich zapisy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka oraz na publikację wizerunku na stronie internetowej, portalu Facebook i Instagram ChCK”.

Zwycięzców konkursu wyłoni jury. Decyzje jury są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 sierpnia 2022 r. podczas XVI Turnieju Rycerskiego w Fosie. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przysłane prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. 

Pamiętajcie, medal ma dwie strony, AWERS i REWERS!

ChCK

Tagi: