Oświadczenie burmistrza A.Finstera w sprawie masztu PLAY przy Hospicjum Palium

Dodane: 2023-11-21

Po naszym wczorajszym (20.11) artykule na temat wydania decyzji przez burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera ws. lokalizacji masztu telefonii komórkowej na terenie hospicjum Fundacji Palium przy ul. Podleśnej otrzymaliśmy z UM oświadczenie włodarza miasta z dodatkowymi informacjami na ten temat.

W związku z wydaniem decyzji z dnia 14 listopada 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 na działce nr 198/7 przy ul. Podlesie w Chojnicach, wyjaśniam co następuje.

Firma P4 sp. z o.o. w dniu 10 grudnia 2021 r. złożyła wniosek o wydanie wskazanej wyżej decyzji. W przedmiotowej sprawie wydano decyzję 31 stycznia 2022 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, którą postanowieniem z 15 lutego 2022 r. uzupełniono w zakresie rozstrzygnięcia. Wskazana decyzja w toku instancji została uchylona przez SKO w Słupsku w dniu 25 kwietnia 2022 r., a sprawa została przekazana Burmistrzowi do ponownego rozpatrzenia. 11 lipca 2022 r. Burmistrz Miasta Chojnice zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji do czasu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W toku instancji postanowienie o zawieszeniu zostało uchylone w całości przez SKO w Słupsku, a następnie zawieszone do dnia 10 grudnia 2022 r. Po upływie tego terminu i podjęciu zawieszonego postępowania Burmistrz Miasta Chojnice wydał decyzję w dniu 17 stycznia 2023 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z uwagi na uwarunkowania dotyczące ochrony zabytku w formie ochrony sylwety miasta.

W wyniku rozpoznania odwołania złożonego przez inwestora od tejże decyzji SKO uchyliło tę decyzję w całości do ponownego rozpoznania, wskazując na konieczność dookreślenia sposobu komunikacji terenu inwestycji z drogą publiczną, jak również rozstrzygnąć wątpliwości co do istnienia obszaru lub obiektu objętych formami ochrony konserwatorskiej przy udziale Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków. W wyniku przeprowadzonego postępowania rozstrzygającego wątpliwości wskazane w SKO w decyzji tego organu odwoławczego z 27 kwietnia 2023 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14 listopada 2023 r.

W przedmiotowej sprawie nie istnieją obecnie żadne wątpliwości, ani przeciwskazania do odmowy wydania decyzji. Inwestor przedłożył bowiem komplet dokumentów pozwalających na dokonanie oceny wniosku inwestora w zakresie określenia charakterystycznych parametrów inwestycji oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko. Z wniosku nie sposób odczytać, by inwestycja negatywnie oddziaływała na środowisko. Inwestycja bowiem odpowiada normom ochrony środowiska zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz ustawie o ochronie przyrody. Inwestycja polegająca na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nie jest bowiem przedsięwzięciem mogącym znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Podkreślić należy, iż inwestycja ta nie jest wymieniona w ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przy rozstrzyganiu niniejszej sprawy Burmistrz Miasta brał pod uwagę sprzeciwy mieszkańców wobec planowania inwestycji, jednakże okoliczność ta w ocenie organów odwoławczych nie mogła mieć wpływu na odmowę wydania decyzji. SKO wskazało wprost na wyroki sądów administracyjnych, z których wynika, iż sprzeciw mieszkańców wobec planowanej inwestycji nie stanowi przesłanki przesądzającej przy rozstrzyganiu sprawy w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Tak samo SKO zwróciło uwagę, iż wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wobec faktu, iż wszelkie działania organów muszą mieścić się w ramach przyznanych im kompetencji i uwzględniać obowiązujące uregulowania prawne, nie istniały podstawy do odmowy wydania decyzji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Działania wbrew ustalonemu stanowi faktycznemu sprawy oraz obowiązującym przepisom stanowiły by bowiem przekroczenie uprawnień organu i działanie wbrew przepisom.

Nadmienić należy, iż wydanie decyzji nie oznacza realizacji inwestycji w tym miejscu, zaś ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje Starosta Chojnicki. W kompetencjach Starosty leży ustalenie stron postępowania, jak i ustalenie potencjalnego oddziaływania inwestycji na sąsiednie nieruchomości.

Arseniusz Finster, burmistrz Chojnic

Tagi: